29/09/2020
Breaking News

ટ્રેપ..

ફરીયાદી :-
એક જાગૃત નાગરીક.

આરોપી:-
(૧) શ્રી મનોજકુમાર વજાભાઇ પરમાર
રેવન્યુ તલાટી, ખીમીયાણા સેજા,
રહે.અમદાવાદ, સાંકા રબારીની ચાલી, મહાવીર નગરની પાસે, અમરાઇવાડી, અમદાવાદ.
વર્ગ (૩)
(૨) શ્રી ગોવિંદજી હલુજી ઠાકોર,
હંગામી પટાવાળા મેમદપુર, ગ્રામ પંચાયત
રહે.મેમદપુર, ઠાકોરવાસ, કુંભારવાસ પાસે,તા.જી.પાટણ.

ગુનો બન્યા તારીખ. તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦.

લાંચની માંગણીની રકમ. રૂ.૪,૦૦૦/-
લાંચમાં સ્વીકારેલ રકમ. રૂ.૪,૦૦૦.
લાંચની રીકવર કરેલ રકમ. રૂ.૪,૦૦૦/-

ટ્રેપ નું સ્થળ:-
રાજપુર ચોકડી કર્ણાવતી ફાસ્ટફૂડ સામે ચાની લારી ઉપર.રાજપુર પાટણ

ટૂંક હકીકત :-
આજ રોજ ફરિયાદીની વડીલો પાર્જીત જમીન હોઇ અને ફરીયાદીશ્રીના પિતા મરણ ગયેલ હોઇ ફરીયાદીના ભાઇ તથા બહેનના નામે કરાવવા સારૂ વારસાઇ નોંધ પડાવવા સારૂ આક્ષેપિત મનોજકુમાર વજાભાઇ પરમાર રેવન્યુ તલાટી, ખીમીયાણા સેજાનાઓએ આ કામના ફરિયાદી પાસે રૂ.૪૦૦૦/- ની માંગણી કરેલ.
જે લાંચ આ કામના ફરિયાદી આપવા માંગતા ન હોય એસીબી પાટણ ખાતે ફરીયાદ કરતા જે અન્વયે આજ રોજ લાંચના છટકા દરમ્યાન ફરીયાદી પાસેથી આક્ષેપિત નં. ૧ તથા આક્ષેપિત નં. ૨ નાઓએ વાત કરી આક્ષેપિત નં. ૧ નાઓ વતી આક્ષેપીત નં. ૨ નાઓએ રૂ.૪૦૦૦/- સ્‍વીકારતા પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા બાબત.

ટ્રેપિંગ અધિકારીઃ-
જે.પી.સોલંકી પોલીસ ઇન્સપેકટર એ.સી.બી. પો.સ્ટે. પાટણ.

સુપર વિઝન અધિકારીઃ-
શ્રી કે.એચ.ગોહિલ,
મદદનિશ નિયામક એ.સી.બી. બોર્ડર એકમ ભૂજ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *